<a>عوامل مؤثر بر بهره‌وری</a>

عوامل مؤثر براي افزايش سطح بهره‌ وري یک سازمان را مي‌توان چنين برشمرد:

 1. آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان
 2. ارتقاء انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر
 3. ایجاد زمینه‌های مناسب به منظور ابتکار خلاقیت مدیران و کارکنان
 4. برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تنبیه و تشویق
 5. وجدان کاری و انضباط اجتماعی که عامل خودکنترلی است
 6. تحول در سیستم و روش‌هایی که نقش حساس و کلیدی دارند
 7. تقویت حاکمیت و تسلط سیاست‌های سازمان بر امور

البته عوامل دیگری در این راستا می‌توان مدنظر قرار داد که شامل:

 1. ایجاد تعهد در کارکنان
 2. توجه به کارکنان
 3. استفاده از استعدادها
 4. رفتار مطلوب و کردار درست رهبران و مدیران
 5. فراهم کردن شرایط الزام پیشرفت‌های شغلی برای همه افراد
 6. دوره‌های آموزش ضمن خدمت و آموزش کارکنان
 7. کلیه وظایف، دستورالعمل‌ها، مقررات و قوانین برای کارکنان واضح و روشن باشد و هیچ جای ابهامی برای آن‌ها وجود نداشته باشد.
 8. دادن اختیارات کافی به کارکنان، تا آن‌ها در انجام کارهای خود احساس مسئولیت بیشتری کنند.
 9. سعی شود تا کارکنان را در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین اهداف و برنامه‌ها مشارکت داد.

  منبع (کتاب):

  محاسبه کارایی و بهره‌وری با روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

  با استفاده از نرم‌افزار DEAP

  نوشته: دکتر بهمن خانعلی زاده

  loading