نمودار سازمانی بخش منابع انسانی

نمودار سازمانی بخش منابع انسانی

وظیفه اصلی بخش منابع انسانی نظارت بر وظایف بخش و مدیریت کارکنان با برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی سیاست ها، اصول و برنامه های منابع انسانی است. اساساً شامل فعالیت های عملکردی از جمله استخدام کارکنان واجد شرایط، ایجاد ساختار پاداش، آموزش کارکنان، رسیدگی به مسائل مربوط به روابط کارکنان و حفظ ایمنی محل کار است. واحدهای عملکردی: استخدام غرامت و مزایا روابط کارمندان آموزش و توسعه ایمنی نیروی کار .

نمونه نمودار سازمانی منابع انسانی:

1. استخدام: استخدام یک وظیفه حیاتی برای بخش منابع انسانی است زیرا تعیین می کند که چه نوع افرادی برای شرکت کار می کنند . آیا دانش و مهارت مناسبی دارند و آیا برای این موقعیت مناسب هستند یا خیر. برای انجام این ماموریت، بخش منابع انسانی باید استراتژی های استخدام با کیفیت را توسعه داده و اجرا کند تا اطمینان حاصل شود که استخدام همه تعهدات اقدام مثبت را برآورده می کند.

2. حقوق غرامت و مزایا: مدیر منابع انسانی باید برنامه‌های جبرانی استراتژیک را ایجاد کند و اطمینان حاصل کند که برنامه‌های دستمزد و پاداش به طور مساوی در سراسر نیروی کار اجرا می‌شوند. آنها باید گزینه‌های مزایا، از جمله بیمه درمانی، برنامه‌ریزی بازنشستگی، بیمه عمر و غیره را در اختیار کارمندان قرار دهند.

3. روابط کارکنان بخش منابع انسانی همچنین مسئول بررسی و حل شکایات، درگیری ها و نگرانی های کارکنان است. بسیاری از مسائل احتمالی ممکن است در یک شرکت ایجاد شود. به عنوان مثال، یک کارمند از نتیجه ارزیابی عملکرد خود راضی نیست و به دنبال تجدید نظر است. اگر چنین شرایطی اتفاق بیفتد، بخش منابع انسانی باید در مورد این موضوع تحقیق کند و با مذاکره با مافوق خود مشکل را حل کند.

4. آموزش و توسعه از طریق آموزش مؤثر، کارکنان می توانند دانش، مهارت ها و توانایی های کاری خود را افزایش دهند تا بتوانند عملکرد شغلی خود را بهبود بخشند. بخش منابع انسانی تجزیه و تحلیل نیازها را انجام می دهد تا تصمیم بگیرد چه آموزش هایی برای بهبود عملکرد و بهره وری لازم است.

5. ایمنی نیروی کار بخش منابع انسانی باید اطمینان حاصل کند که همه کارکنان در یک محیط امن کار می کنند. وظیفه آنها تحقیق و توسعه سیاست های ایمنی برای شرکت است که با قوانین و کشور مطابقت دارد. آنها باید شرایط ناامن را شناسایی کنند و در مورد موارد خطرناک احتمالی مانند تجهیزات خطرناک، داروهای شیمیایی، مواد رادیواکتیو و غیره اطلاع رسانی شفاف کنند.

loading