آمار و داده های اقتصادی کشور ایران (منبع بانک مرکزی)

آمار و داده های اقتصادی کشور ایران (منبع بانک مرکزی)

بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی

بانک داده های اقتصادی سری زمانی ارائه شده از طرف بانک مرکزی ایران مشتمل بر آمار بخشهای واقعی، پولی، بودجه و تراز پرداختها و اغلب با تواتر سالانه است.ماخذ سریهای زمانی مورد نظر، علاوه بر اداره کل آمارهای اقتصادی و دیگر ادارات بانک مرکزی ج.ا.ایران مجموعه نهادها و مراجع مرتبط منتشر کننده آمار در سطح کشور می باشد. توضیحات ضروری در خصوص هر متغیر پس از انتخاب متغیر مورد نظر، در  پنجره مربوطه قابل مشاهده است. در هر پنجره می توانید سال شروع، تواتر و ماخذ آمار (در صورت تعدد مآخذ آمار) و توضیحات ضروری در خصوص متغیر را مشاهده نمایید. سامانه مذکور به گونه ای طراحی شده است که واحد هر متغير پس از انتخاب در پنجره عناوين برگزيده نشان داده مي‌شود . عناوين انتخاب شده در دو محيط EXCEL و HTML  نمايش داده مي‌شوند. در سامانه مزبور امکان مشاهده نمودار خطي متغيرهاي انتخاب شده نيز وجود دارد.
جهت ورود به درگاه بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی بانک مرکزی بروی دکمه ذیل کلیک نمایید.

loading