روش دلفی فازی چیست؟

روش دلفی فازی چیست؟

دلفی فازی

روش دلفی برای نخستین بار تو سط دالکی[1] و هلمر[2] در سال 19۶3 ارائه شد .این تکنیک روشی پیمایشی مبتنی بر نظرهای متخصصان است. این تکنیک روشی نظام مند به منظور جمع‌آوری و هماهنگی قضاوت های آگاهانه گروهی از متخصصان درباره سؤال یا موضوعی خاصی است. اما در بسیاری از موقعیت های واقعی، قضاوت متخصصان نمی تواند به صورت اعداد کمّی قطعی بیان و تفسیر شود؛ به عبارت دیگر داده ها و اعداد قطعی به منظور مدل کردن سیستمهای دنیای واقعی به علت ابهام و عدم قطعیت موجود در قضاوت تصمیم گیرندگان ناکافی است. در این راستا در 1988 روش دلفی فازی توسط کافمن و گوپتا ابداع شد. این روش تکامل‌یافته روش دلفی است که با دقت بیشتری انعطاف‌پذیری خود را حفظ و داده‌های غیرصریح و غیردقیق را تحلیل می‌کند. در روش دلفی فازی، داده‌ها به جای اعداد واقعی با اعداد فازی نمایش داده میشوند (جعفری و منتظر، 1386).


[1] Dalki

[2] OlafHelmer

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

loading