اطلاعات آماری استان تهران

اطلاعات آماری استان تهران

سـازمان مـدیریت و برنامه‌ریزی استـان تـهران با همکاری دسـتگاه‌های اجرایـی در راستای رفع نیازهای آمـاری پژوهشگران، آمارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و… استان تهران را تهیه و منتشر می‌نماید.

برای دسترسی به آمارهی استان تهران بروی دکمه ذیل کلیک کنید

موسسه آموشی و پژوهشی بهمنیار نوین هموار تلاش می کند در راستای یکی از اهداف آموزشی خود ، دسترسی به آمار و اطلاعات را برای پژوهشگران و دانشجویان عزیز تسهیل نماید.

loading