فرآیند فروش چیست؟

فرآیند فروش چیست؟

فرآیند فروش مجموعه ای از مراحل تکرارپذیر است که یک فروشنده برای انتقال خریدار احتمالی از مرحله اولیه آگاهی به فروش موفق انجام می دهد و به طور متوسط، فروشندگان برتر هر هفته حدود 6 ساعت را صرف یافتن و تحقیق در مورد مشتریان بالقوه خود می کنند. به طور معمول، یک فرآیند فروش شامل 5تا7 مرحله است:

1) کاوش

2) آماده سازی

3) رویکرد

4) ارائه

5) رسیدگی به اعتراضات

6) بستن

7) پیگیری.

loading