آموزش اصطلاحات رایج در ارسال مقاله به ژورنال‌های بین المللی و ISI

آموزش اصطلاحات رایج در ارسال مقاله به ژورنال‌های بین المللی و ISI
اكثر به اتفاق ژورنال‌های معتبر علمی دارای سیستم هاي سابمیت آنلاین مقاله مي باشند اين امر براي اين است كه نويسنده از وضعيت مراحل مقاله ارسالی خود به ژورنال آگاه باشد. سیستم آنلاین مقاله می‌تواند سردرگمی مولفان مقاله را از نتیجه و فرآیند کنونی بررسی مقاله مطلع سازد. اما اين ژورنال ها مراحل و وضعيت مقاله ارسالي توسط نويسنده را با اصطلاحات خاصي مشخص مي كنند كه نويسنده مربوطه بايد از آن اطلاع كافي داشته باشد. لذا در ذيل به برخي از اصطلاحات مهم اين فرايند پرداخته شده است.

۱- Manuscript submitted: مقاله سابمیت شد

بدين مفهوم كه مقاله با موفقیت از سوی نویسندگان مقاله سابمیت (ارسال) شد. 

۲–Editor Invited: پیام دعوت از ادیتور

این مرحله اختیاری است و ممکن است در سیستم سابمیت آنلاین بسیاری از مجلات نباشد. این پیام بدان معنی است که مقاله به یک ادیتور ارسال شد و منتظر دریافت و پذیرش مسئولیت مقاله از سوی اوست.

۳–With Editor: دریافت مقاله از سوی ادیتور

بدين مفهوم است که یک ادیتور مسئولیت مقاله شما را پذیرفته است. در این مرحله، ادیتور مرور اجمالی بر روی مقاله شما انجام می‌دهد و اگر آن را متناسب با زمينه ژورنال باشد، به یک داور ارسال خواهد نمود. اگر مقاله ارسالی متناسب با اسکوپ مجله نباشد، بدون ارسال به داوری از سوی ادیتور ریجکت شده و به نویسندگان مقاله برگشت داده می‌شود. احتمال دارد به جای پیام دریافت مقاله از سوی ادیتور پیام “فرآیند تصمیم گیری” (Decision in Process) به نویسندگان مجله ارسال شود و بدان معناست که در این مرحله صرفاً تناسب یا عدم تناسب مقاله با اسکوپ مجله مورد بحث گذاشته می‌شود.

۴- Under Review: مقاله تحت داوری

بدين مفهوم است که مقاله تحت داوری است.

۵- Required Reviews Complete :اتمام فرآیند داوری

این حالت یا پیام نشان می‌دهد که همه داروان فرآنید داوری مقاله را به اتمام رسانده‌اند و مقاله بعد از داوری داوران، به دست ادیتور مجله رسیده است.

۶-Decision in Process: پیام شروع فرآیند تصمیم گیری

بدين مفهوم که ادیتور هم اکنون بر اساس داوری‌های انجام شده در حال تصمیم گیری است.

۷- Revise: پیام بازبینی

این پیام، نشان می‌دهد که ادیتور مجله از نویسنده یا نويسندگان خواسته است تا به اصلاح موارد ایراد گرفته از سوی داوران بپردازند و مجدداً مقاله را سابمیت نمايد

۸- Revised Manuscript Submitted: مقاله بازبینی شده مجدداً سابمیت شد

این پیام نشان می‌دهد که مولف مقاله اصلاح شده را مجدداً سابمیت نموده است.

۹-Author Declines to Revise: پیام نادیده گرفتن اصلاحات از سوی مولف یا مولفین

این پیام نشان می‌دهد که مولف تمایلی برای انجام اصلاحات ندارد و بدین قرار اعلام انصراف خود را از انجام اصلاحات و چاپ مقاله در این مجله اعلام نموده است.

۱۰- Completed Withdrawal: پیام تکمیل انصراف

اگر یک نویسنده یا نویسندگانی انتخاب کنند که می‌خواهند از ادامه فرآیند چاپ انصراف دهند، فرآیند انصراف به محض اینکه مولفین انصراف خود را اعلام دارند و ادیتور مجله آن را بپذیرید کامل می‌شود. به یاد داشته باشید که قبل از اینکه مقاله خود را به مجله دیگری ارسال نمایید، لازم است با نوشتن ایمیلی به ادیتور مجله قبلی این موضوع را اطلاع دهید. در غیر اینصورت احتمال دارد مقاله شما به عنوان مقاله‌ای که همزمان به چند مجله ارسال شده است در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند تبعاتی داشته باشد.

۱۱-Completed Reject: پیام ریجکت مقاله

دراین مورد، مولف از سوی ادیتور و داوران اصلاحیه‌هایی دریافت می‌کند و آنها را انجام میدهد اما تصمیم نهایی بر روی مقاله باردیگر دست ادیتور می‌باشد که مقاله را بپذیرد یا ریجکت کند. اگر ادیتور از انجام اصلاحات راضی نباشد، مقاله را ریجکت می‌کند. این حالت نشان می‌دهد که بر اساس اصلاحات خواسته شده و پاسخ مولفین به اصلاحات، ادیتور نتوانسته است به خوبی قاننع شود که اصلاحات به خوبی انجام شده‌اند.

۱۲-Completed Accept: پیام پذیرش مقاله

این پیام بدين مفهوم است که ادیتور از نحوه انجام اصلاحات توسط مولف یا مولفین راضی و قانع شده است و تصمیم نهایی را مبنی بر پذیرش مقاله اخذ نمود و آن را با انتخاب این پیام، به مولفین اطلاع داده است.

loading