علم بهتر است یا ثروث

علم بهتر است یا ثروث

به دانـش گرای و بدو شو بلند

 چو خواهی که از بد نیابی گزند

بر این باور هسـتیم که علـم بهتر از ثروت است علـم با شمـا خواهد ماند ولـی ثروت در یک لحظه هیچ خواهد شد و هویتی را که برای شما بنا نهاده است نیز بر باد خواهد رفت پس در فراگـیری علـم و دانش کوشا باشید که تنها راه ســعادت ما همـین است و بس. به همین علت عقاید و منـشی که بر اساس علم و دانش ساخته شده باشد هیچگاه بازیچه دیگران و سوءاستفاده نامردمان نخواهد شد.

بهمن خانعلی زاده

loading