آمار و داده های سالیانه کیفیت حاکمیتی دولتها (منبع :WGI)

آمار و داده های سالیانه کیفیت حاکمیتی دولتها (منبع :WGI)

شاخص‌های حکمرانی جهانی (WGI) شاخص‌های حکمرانی مجموعی و فردی را برای بیش از 200 کشور و منطقه از سال 1996 به بعد برای شش بعد حکمرانی ذیل گزارش می‌کند:

صدا و مسئولیت پذیری

ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/تروریسم

اثربخشی دولت

کیفیت نظارتی

حکم قانون

کنترل فساد

1) Voice and Accountability
2) Political Stability and Absence of Violence/Terrorism
3) Government Effectiveness
4) Regulatory Quality
5) Rule of Law
6) Control of Corruption

شاخص های حکمرانی دولت ها، کل دیدگاه تعداد زیادی از شرکت‌ها، شهروندان و پاسخ‌دهندگان نظرسنجی متخصص را در کشورهای صنعتی و در حال توسعه ترکیب می‌کنند. آنها بر اساس بیش از 30 منبع داده فردی تولید شده توسط انواع موسسات نظرسنجی، اتاق های فکر، سازمان های غیر دولتی، سازمان های بین المللی و شرکت های بخش خصوصی جمع آوری شده اند.

مطابق تعریف موسسه پژوهشی The Worldwide Governance Indicators  (WGI)

حاکمیت عبارتند از:
حکمرانی شامل سنت ها و نهادهایی است که توسط آنها اقتدار در یک کشور اعمال می شود. این شامل فرآیندی است که طی آن دولت ها انتخاب، نظارت و جایگزین می شوند. ظرفیت دولت برای تدوین و اجرای موثر سیاست های صحیح؛ و احترام شهروندان و دولت به نهادهای حاکم بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی میان آنها.

loading